Trgovačko društvo Amis Telekom d.o.o., Bani 75, 10010 Zagreb donosi sljedeće:

 

Opći uvjeti poslovanja

 

Članak 1.
Opće odredbe

(1) Ovim Općim Uvjetima poslovanja (u nastavku Opći uvjeti) definiraju se uvjeti trgovačkog društva Amis Telekom d.o.o., Bani 75, 10 010 Zagreb (u nastavku Operator), pod kojima Operator obavlja svoje usluge te prava i obveze između Operatora i Pretplatnika.

(2) Javno dostupne telefonske usluge su:

(3) Internetske usluge su:

(4) IPTV usluga podrazumijeva isporuku video, audio, interaktivnih te multimedijalnih sadržaja sadržanih u linearnom kanalu (programu) ili dostupnih na zahtjev Pretplatnika, a koji sadržaji mogu biti organizirani u odgovarajuće pakete odnosno skupine sadržaja putem internetskog protokola, a temeljem širokopojasnog pristupa Pretplatnika u mreži Operatora, uključujući isporuku IPTV telekomunikacijske terminalne opreme – amisTV prijamnik.

(5) „Odabir Operatora“ je usluga koja pretplatnicima omogućuje da odabirom Operatora javnih komunikacijskih usluga, koji posreduje u ostvarivanju veze, ostvaruju unaprijed odabrane vrste veza u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži. Odabir Operatora može biti unaprijed programiran, ili se može ostvariti biranjem predbroja ili primjenom kojeg drugog postupka za takvo preusmjeravanje.

(6) „Predodabir Operatora“ je usluga koja pretplatnicima omogućuje da unaprijed programiranim odabirom Operatora javnih komunikacijskih usluga, koji posreduje u ostvarivanju veze,  ostvaruju unaprijed odabrane vrste veza u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži, bez biranja predbroja ili primjene kojeg drugog postupka za takvo preusmjeravanje.

(7) VOIP je usluga prijenosa telekomunikacijskog prometa putem Interneta.

(8) “amis 1“ je usluga širokopojasnog pristupa internetu.

(9) „2u1“ je usluga koja objedinjuje širokopojasni pristup internetu i fiksnu telefonsku liniju.

(10) „3u1“ je usluga koja objedinjuje IPTV uslugu, širokopojasni pristup internetu i fiksnu telefonsku liniju.

(11)  „Usluge s posebnom tarifom“ usluge koje se pružaju putem mreže Operatora kao i usluge uz uporabu posebnih brojeva ili posebnih kodova iz Plana numeriranja ili Plana adresiranja, u svrhu ostvarivanja unaprijed određenih dodatnih sadržaja i/ili usluga u okviru tog sadržaja izvan opsega javnih komunikacija, a koje sadrže određeni element s posebnom tarifom, te između ostalog obuhvaćaju usluge s posebnom tarifom (06x, 07x....), besplatni telefon (0800 usluge), i usluge davanja obavijesti o informacijama Pretplatnika.

 

(12) „Ograničenje korištenja usluga“ onemogućavanje Pretplatniku korištenja određene usluge, koje može nastupiti kada se ispune uvjeti sukladno važećim propisima i ovim Općim uvjetima.

(13) "Ugovor" je pretplatnički ugovor kojim su regulirana prava i obveze ugovornih strana, a  koji uključuje sve priloge navedene u članku 2. stavku 1. ovih Općih uvjeta (u daljnjem tekstu Ugovor).

(14) "Pretplatnik" može biti svaka fizička ili pravna osoba, koja u skladu s odredbama Ugovora sklopi Ugovor s Operatorom.

(13) "Pretplatnički odnos" je odnos između Operatora i Pretplatnika koji nastaje sklapanjem Ugovora i traje do raskida Ugovora.

(15) "Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije" (u nastavku Agencija) je neovisni regulator za područje pošte i elektroničkih komunikacija te je samostalna, neprofitna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima. Agencija obavlja regulatorne i druge poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom o elektroničkim komunikacijama i drugim važećim propisima.

(16) „Telekomunikacijska terminalna oprema“ terminalna oprema Operatora koja spaja pretplatničku terminalnu opremu i priljučnu točku te čini sastavni dio mreže Operatora (npr. modem, amisTV prijamnik, FTTH pristupni uređaj i njihovi sastavni dijelovi)

(17) „Priključna točka“ sučelje za uslugu u objektu na lokaciji Pretplatnika kojim se omogućuje pristup mreži Operatora pomoću kućne instalacije.

(18) „Pretplatnička terminalna oprema“ pretplatnička terminalna oprema koja je izravno ili neizravno priključena na mrežu Operatora preko telekomunikacijske terminalne opreme. Pretplatnička terminalna oprema uključuje i kućnu instalaciju u objektu na lokaciji Pretplatnika (npr. Pretplatnički telefon, računalo, prijenosno računalo, televizor, fax, iPhone itd)

(19) „Zahtjev“ Zahtjev za uslugama Operatora (npr. Zahtjev za uslugu amis 1/2u1/3u1, Zahtjev za uslugu predodabira/odabira Operatora itd.) i/ili svaki naknadni Zahtjev za pružanje pojedine dodatne usluge Operatora ili izmjenu Ugovora osim ako u određenom slučaju nije drugačije određeno.

(20) Na odnose između Operatora i Pretplatnika koji koriste IPTV uslugu primjenjuju se Uvjeti korištenja IPTV usluge koji čine sastavni dio Ugovora i nalaze se na internet stranici Operatora www.amis.hr .

 

Članak 2.
Međusobna prava i obveze

(1) Odnose između Operatora i Pretplatnika usluga regulira, uz važeće zakonske odredbe, i Ugovor čiji su sastavni dijelovi: Zahtjev, Opći uvjeti,  Posebni uvjeti korištenja za pojedine Operatorove usluge, važeći cjenik i drugi potrebni prilozi.

(2) Odredbe Ugovora obvezuju uz Pretplatnika i sve druge korisnike usluga. Pretplatnik odgovara za uporabu usluga svojih korisnika (npr. članova svojeg domaćinstva) isto kao da usluge koristi sam zbog čega mora korisnike upoznati sa svim odredbama Ugovora i Općih uvjeta.

(3) Operator je u ugovornom odnosu isključivo s Pretplatnikom zbog čega se uzima da obveze iz Ugovora uvijek ispunjava i za njih odgovara Pretplatnik.

(4) Pretplatnik se obvezuje da će usluge iz članka 1. ovih Općih uvjeta koristiti isključivo za osobne potrebe te se obvezuje da usluge ili dio usluga neće ustupati trećim osobama bez pisanog odobrenja Operatora.

(5) Potpisivanjem Zahtjeva iz stavka 1. ovog članka Pretplatnik izjavljuje da je suglasan u cijelosti sa svim odredbama akata iz stavka 1. ovog članka te iste u cijelosti prihvaća. Obrazac Zahtjeva sadrži izjavu Pretplatnika da su mu uručeni Opći uvjeti, Uvjeti korištenja (ukoliko postoje) i cjenik za ugovorenu uslugu i/ili potvrdu korisnika da je suglasan da će sa istima upoznati putem Internet stranice Operatora.

(6) Operator zadržava pravo promjene Zahtjeva iz članka 1. stavka 19. Općih uvjeta, važećeg cjenika, ponude i sadržaja usluga, i/ili drugih parametara. Operator će pisanim ili elektroničkim putem sve Pretplatnike obavijestiti o promjenama, kao i njihovom pravu na raskid sukladno važećim propisima. O svim promjenama Pretplatnici će biti obaviješteni i na web stranici www.amis.hr i na koji drugi za to prikladan način.

(7) U slučaju promjene podataka navedenih u Ugovoru, Pretplatnik je dužan pisanim putem ili elektroničkim putem na adresu info@amis.hr obavijestiti Operatora o promjenama i to bez odgode, a najkasnije u roku 8 dana od dana nastale promjene. U protivnom smatrat će se da je dostava uredno izvršena na temelju postojećih podataka, a sve posljedice, koje nastanu zbog neispunjenja obveze iz ovog stavka terete Pretplatnika.

(8) Operator može komunicirati s Pretplatnikom pomoću pisane obavijesti ili elektroničke pošte. Na taj način Operator obavještava Pretplatnika o novostima u svojoj ponudi ili o mogućim promjenama usluga. Pretplatnik koji ne želi primati informacije o tome dužan je obavijestiti Operatora sukladno ovim Općim uvjetima i važećim propisima.

(9)  Računa se da su sve pisane obavijesti pravilno uručene i u slučaju da ih Operator elektroničkom poštom pošalje na adresu koju je Operator dodijelio pretplatniku osim ako je ovim Općim uvjetima drugačije određeno.

(10)  Uvjetima korištenja reguliraju se posebni uvjeti za pojedine usluge Operatora. Primjena Uvjeta korištenja ne isključuje primjenu ovih Općih uvjeta i obrnuto.

(11) Paketi namjenjeni fizičkim osobama isporučuju se isključivo fizičkim osobama te njihov korisnik ne može biti pravna osoba.

(12) Operator:

(13)  Operator nije obvezan postavljati uređaje radi zaštite telekomunikacijske i pretplatničke terminalne opreme od udara groma, električne struje ili drugih vanjskih utjecaja. Operator nije odgovoran za štetu koju Pretplatnik pretrpi zbog takvih vanjskih utjecaja ili zbog utjecaja neispravne telekomunikacijske i pretplatničke terminalne  opreme i/ili nedopuštene Pretplatničke terminalne opreme koju je drugi Pretplatnik ili treća osoba neovlašteno priključio na fizički priključak, ili drugih štetnih utjecaja na rad mreže uzrokovanih od strane trećih osoba.

(14) Pretplatnik:

(15) Obrazac Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa osobito sadrži:

(16) Obrazac Zahtjeva za raskidanje/otkaz pretplatničkog odnosa osobito sadrži:

(17) Obrazac Zahtjeva za promjenom ugovora (Aneksa pretplatničkom ugovoru) osobito sadrži:

 

(18) Sve mogućnosti vezane za zabranu odlaznih poziva kao i uvjeti pod kojima se zabrana odlaznih poziva realizira, a koje su određene važećim propisima nalaze se osim u ovim Općim uvjetima i na internet stranici Operatora www.amis.hr

(19) Sve informacije o uslugama Operatora i uvjetima zasnivanja pretplatničkog odnosa korisnik usluga može dobiti na besplatnom telefonu 0800 50 10 od djelatnika pozivnog centra ili preko internet stranice Operatora www.amis.hr

(20) Potpisom Ugovora Pretplatnik pristaje da Operator u bilo kojem trenutku, u svrhu unaprijeđenja tehničkih karakteristika usluge, može realizirati priključak putem svjetlovodne (optičke) niti umjesto postojeće bakrene parice.

 

Članak 3.
Tehnički zahtjevi

(1) Za korištenje usluga iz čl. 1. ovih Općih uvjeta potrebne su odgovarajuća telekomunikacijska terminalna oprema koju Operator isporučuje (ili isporučuje i ugrađuje) Pretplatniku i pretplatnička terminalna oprema.

(2) Telekomunikacijska terminalna oprema ostaje u vlasništvu Operatora, a Pretplatniku se daje samo na korištenje.

Na telekomunkacijskoj terminalnoj opremi – modemu postoje određena ograničenja kod korištenja - Pretplatnici nemaju administratorska prava, a korisnička prava obuhvaćaju slijedeće:

Resetiranjem telekomunikacijske terminalne opreme – modema gube se uređene postavke, o čemu Pretplatnika treba posebno upozoriti.

Ukoliko Pretplatnik ima potrebu podešavanja telekomunikacijske terminalne opreme - modema u premošteni (bridge) status, dužan je o tome obavijestiti Službu za korisnike Operatora kako bi Operator u najkraćem mogućem roku omogućio promjenu. Nakon što to bude učinjeno Pretplatnik može takvu telekomunikacijsku terminalnu opremu – modem spojiti na svoj modem te dalje podešavati konfiguraciju isključivo na svom modemu nad kojim će imati potpunu kontrolu.

 

Članak 4.
Uvjeti za zasnivanje pretplatničkog odnosa

(1) Fizička osoba koja želi sklopiti Ugovor i stupiti u pretplatnički odnos, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

(2) Pravna osoba koja želi sklopiti Ugovor i stupiti u pretplatnički odnos, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

(3) Ukoliko se pred Agencijom vodi spor oko neplaćenih, a dospjelih obveza Preplatnika Operator ima pravo odgoditi sklapanje Ugovora za istu vrstu usluge do konačnog rješenja spora pred Agencijom.

(4) Potencijalni Pretplatnik je dužan na zahtjev Operatora dostaviti podatke i informacije tražene u samom Zahtjevu, na osnovu kojih Operator može provjeriti njen identitet i bonitet.

(5) Potencijalni Pretplatnik je dužan navesti u Zahtjevu istinite, točne i potpune podatke.

(6) Pretplatnik odgovara za točnost i potpunost dostavljenih podataka.

(7) Operator ima pravo zbog opravdanog razloga zaprimljeni Zahtjev odbiti, o čemu mora pisano obavijestiti Pretplatnika. U tom slučaju pretplatnički odnos nije sklopljen.

(8) Operator može odbiti Zahtjev za sklapanje Ugovora, ili otkazati već sklopljeni Ugovor, ako ustanovi da je Pretplatnik djelovao u suprotnosti s odlukama ovih Općih uvjeta, ako je kršio odredbe Ugovora ili važeće propise, a posebno u sljedećim slučajevima:

(9)    U slučaju otkaza Ugovora zbog razloga navedenih u stavku 7. ovog članka kao i zbog drugih opravdanih razloga Operator ne odgovara za bilo kakvu štetu koju bi Pretplatnik mogao imati. Otkazni rok je 30 (trideset) dana od dana obavještavanja Pretplatnika. Pretplatnik je dužan u roku navedenom na računu i u cijelosti podmiriti sve obveze iz ugovornog odnosa.

(10) U slučaju moguće promjene podataka o Pretplatniku i/ili statusnih promjena Pretplatnika, Operator može zahtijevati ponovno ispunjavanje Ugovora i/ili sklapanje novog pretplatničkog odnosa.

 

Članak 5.
Zasnivanje pretplatničkog odnosa

(1) Pravna ili fizička osoba koja traži zasnivanje pretplatničkog odnosa za usluge iz članka 1. ovih Općih uvjeta, podnosi Zahtjev za određenu uslugu koji sadrži elemente propisane važećim propisima.

(2) Pretplatnički odnos se sklapa na osnovi pisanog, pravilno popunjenog i od obje strane potpisanog Zahtjeva, koji mora, zajedno s potrebnim dokumentima i prilozima, biti dostavljen Operatoru. Podaci koje Pretplatnik navodi u Ugovoru, moraju biti istiniti, točni i potpuni.

(3) Smatra se da je Ugovor sklopljen i pretplatnički odnos nastao na dan kada Operator zaprimi ispravno popunjen Zahtjev zajedno s potrebnim dokumentima i prilozima.

(4) Naplata i određeno razdoblje obveznog trajanja ugovora (ako je ugovoreno) počinju teći od dana kada Operator uključi Pretplatnika u svoj sustav (dan aktivacije).

(5) Pretplatnički odnos se sklapa na neodređeno vrijeme, uz obvezno trajanje ugovora utvrđeno na Zahtjevu.

(6) Operator može elektroničkim putem (on-line) ili putem nekog drugog sredstava daljinske komunikacije koje Operator učini dostupnim, ponuditi Pretplatniku određene dopune/izmjene Ugovora. U slučaju dopune/izmjene Ugovora na opisani način Pretplatnik pristaje na uporabu sredstava daljinske komunikacije u svrhu dopune/izmjene Ugovora te je upoznat i prihvaća da se navedene dopune/izmjene Ugovora smatraju sklopljene aktivacijom tražene usluge putem sredstava daljinske komunikacije. U tom slučaju Operator će Pretplatniku izdati potvrdu o aktivaciji ili deaktivaciji zatražene promjene, u pisanom ili nekom drugom Pretplatniku dostupnom trajnom mediju. Danom aktivacije ili deaktivacije usluge smatrat će se da je sklopljena dopuna/izmjena Ugovora u pogledu aktivirane ili deaktivirane usluge. Pretplatnik ima pravo raskinuti imjenu/dopunu Ugovora izvršenu na način opisan u ovom članku i to pisanim putem u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana sklapanja dopune/izmjene Ugovora. Raskid je potrebno podnijeti u pisanom obliku, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom, a stupa na snagu na dan kad Operator zaprimi raskid.

(7) U slučaju sklapanja Ugovora izvan poslovnih prostorija Operatora, u smislu važećih propisa o zaštiti potrošača, Operator će najkasnije u trenutku sklapanja Ugovora uručiti pisanu obavijest o pravu na raskid Ugovora u smislu važećih propisa o zaštiti potrošača. Pretplatnik ima pravo na raskid ugovora u roku 14 (četrnaest) radnih dana od dana primitka pisane obavijesti. Raskid se podnosi u pisanom obliku putem pošte, a stupa na snagu u trenutku kada je Operator zaprimio isti.
(8) Na Zahtjev Pretplatnika Operator će omogućiti Pretplatniku da unaprijed odredi dan sklapanja i/ili dan raskida Ugovora, pri čemu Pretplatnik mora uzeti u obzir rokove potrebne Operatoru za provođenje procedura, kao i rokove obveznog trajanja ugovora te naknade koje iz takvog ugovora i raskida proizlaze.

Članak 6.
 Prijenos i dodjela brojeva

(1) Operator će Pretplatniku dodijeliti nove telefonske brojeve, ukoliko Pretplatnik prilikom zasnivanja Pretplatničkog odnosa zatraži da mu se isti dodijele.

(2) Ukoliko Pretplatnik želi raskinuti pretplatnički odnos te promijeniti davatelja usluga, isti ima pravo zadržati broj koji mu je dodijeljen prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa i to:
- na određenoj lokaciji, u slučaju zemljopisnih brojeva
- na bilo kojoj lokaciji, u slučaju nezemljopisnih brojeva,
a sve sukladno Pravilniku o prenosivosti broja i drugim važećim propisima.

(3) Ukoliko Pretplatnik prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa želi zadržati postojeći broj koji mu je dodijelio drugi Operator, isti podnosi zahtjev za prijenos broja na obrascu propisanom od strane Agencije.

(4) Pretplatnik podnošenjem zahtjeva iz st. 2 ovog članka ovlašćuje Operatora da isti podnese Operatoru davatelju broja te da time ujedno raskine pretplatnički odnos koji je Pretplatnik imao s Operatorom davateljem broja.

(5) Pretplatnik je upoznat da podnošenjem zahtjeva za prijenos broja gubi sve usluge koje je imao vezano na pretplatnički odnos s Operatorom davateljem broja te da navedeni zahtjev za prijenos broja ujedno predstavlja i konačni zahtjev za raskidanjem pretplatničkog odnosa s Operatorom davateljem broja.

(6) Pretplatnik mora prije podnošenja zahtjeva za prijenosa broja podmiriti sva dospjela neosporavana dugovanja te ispuniti sve druge ugovorne obveze koje ima prema Operatoru davatelju broja.

(7) Nakon što Operator davatelj broja prenese broj Operatoru, Operator će isti dodijeliti Pretplatniku.

(8) Ukoliko Operator davatelj broja bude kasnio s prijenosom brojeva, u odnosu na dan koji je naveden u zahtjevu za prijenos broja, Operator će u primjerenom roku obavijestiti Pretplatnika o istome te dogovoriti novi termin za prijenos broja.

(9) Ukoliko prijenos broja ne bude moguć, Operator će obavijestiti Pretplatnika o istome, te će mu na zahtjev, ukoliko budu ispunjeni tehnički uvjeti, dodijeliti novi telefonski broj.

(10) Ukoliko Pretplatnik, u slučaju iz prethodnog stavka, ne podnese zahtjev da mu se dodijeli novi broj u roku od 15 dana od dana slanja obavijesti o nemogućnosti prijenosa, ugovor će se smatrati raskinutim.

(11) Operator ne snosi odgovornost za nemogućnost ili za kašnjenje u prijenosu broja koje je uzrokovano od strane Pretplatnika ili Operatora davatelja broja.

(12) Nakon provedenog prijenosa broja, Pretplatnik ne može ponovo zatražiti prijenos broja u razdoblju kraćem od 3 (tri) mjeseca od dana prijenosa broja.

 

Članak 7.
Priključenje Pretplatnika na telekomunikacijsku mrežu

(1) Operator će uspostaviti priključnu točku i omogućiti Pretplatniku uporabu usluga u roku od najviše 45 (četrdeset i pet) dana od dana primitka ispravno popunjenog Zahtjeva i njegovih priloga ako ne postoje prepreke za sklapanje Ugovora.

(2) Radi priključenja Pretplatnika na Operatorovu elektroničku komunikacijsku mrežu, Operator će isporučiti telekomunikacijsku terminalnu opremu potrebnu za povezivanje koja ostaje u vlasništvu Operatora. Opremu danu na korištenje Pretplatnik je dužan brižljivo čuvati i s njom postupati pažnjom dobrog gospodarstvenika te se obvezuje istu vratiti Operatoru u ispravnom stanju odmah po prestanku važenja Ugovora. Telekomunikacijska terminalna oprema  vraća se zapakirana i zatvorena u skladu s karakterom sadržaja pošiljke – u odgovarajućoj čvrstoj kutiji  i zatvorenu ljepljivom trakom. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na kojoj se pošiljka prenosi, sve kako bi se spriječilo oštećenje telekomunikacijske terminalne opreme (preporuča se povrat izvršiti u originalnoj kutiji u kojoj je dostavljena Pretplatniku.) Telekomunikacijska terminalna oprema – modem sastoji se od modema/routera, vanjskog naponskog adaptera, mrežnog/ethernet kabela. Telekomunikacijska terminalna oprema – amisTV prijamnik sastoji se od amisTV prijamnika, daljinskog upravljača, vanjskog naponskog adaptera i kabela, SCART odnosno HDMI kabela i mrežnog/ethernet kabela. Telekomunikacijska terminalna oprema - FTTH pristupni uređaj sastoji se od FTTH pristupnog uređaja i strujnog adaptera.

(3) U slučaju samoinstalacije rizik za slučajnu propast ili oštećenje telekomunikacijske  terminalne opreme prelazi na Pretplatnika u trenutku kada je Pretplatnik zaprimio telekomunikacijsku terminalnu opremu. Pretplatnik odgovara za sva oštećenja nastala na telekomunikacijskoj terminalnoj opremi osim za nedostatke nastale redovnom uporabom.

(4)   Ukoliko Pretplatnik ne vrati telekomunikacijsku terminalnu opremu u ispravnom stanju obvezuje se platiti Operatoru ugovornu kaznu u iznosu definiranom važećim cjenikom.

(5) Pretplatnik se obvezuje koristiti usluge iz članka 1. ovih Općih uvjeta isključivo putem telekomunikacijske terminalne opreme u vlasništvu Operatora.

(6) Pretplatnik je dužan o svom trošku osigurati ispravnu kućnu instalaciju.

(7) Pretplatnik je dužan osigurati napajanje od 220-230V, 50 Hz za napajanje telekomunikacijske terminalne opreme.

(8) Termini “do” neke određene brzine (npr. “do 4 Mbps”) odnose se na najveću moguću brzinu koju linija može ostvariti.

(9) Stvarna brzina linije kao i stvarna brzina prijenosa podataka može ovisiti o nizu uvjeta kao što su udaljenost Pretplatnika od centrale, broj prespoja u kabelskom snopu, kakvoća kućne instalacije, te karakteristike prostora (naročito kod bežičnog pristupa), broj računala spojenih na internet, mogućnosti opreme, računalnih programa, broju aktivnih amisTV prijamnika na mreži itd. Ukoliko telefonska linija ne omogućava maksimalnu brzinu, Operator će isporučiti najveću moguću brzinu koju dopuštaju uvjeti na postojećoj liniji, a sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga koji definira moguće maksimalno odstupanje od ugovorene brzine prijenosa podataka. Pri uvođenju nove linije Pretplatnik je dužan osigurati ispravnu kućnu instalaciju od telefonskog razvodnog ormarića u objektu u kojem se spaja nova linija do prostorije u kojoj se postavlja modem za korištenje ove usluge. Ne postoji li na kućnoj instalaciji slobodna upredena metalna parica, Pretplatnik je treba provući o vlastitom trošku s time da može angažirati bilo kojeg ovlaštenog izvođača ili ovlaštenog instalatera Operatora uz nadoplatu.

(10) Pretplatnik je dužan osigurati adekvatan prostor za smještaj telekomunikacijske terminalne opreme Operatora.

(11) Operator ne odgovara za štetu koja može nastati zbog priključenja ili korištenja neispravne ili nedopuštene Pretplatničke terminalne opreme.

(12) Pretplatnik je suglasan i prihvaća da kod pojedinih usluga Operatora koje se temelje na IP (Internet protokol) tehnologiji može doći do odstupanja u kakvoći pružene usluge (npr. kašnjenje u slanju odnosno zaprimanju podataka). Za pojedine usluge Operatora koje se temelje na IP tehnologiji Operator ne može jamčiti točnost podataka o lokaciji s koje je upućen poziv, uključujući i pozive upućene na brojeve hitnih službi. Također, određene usluge Operatora koje se temelje na IP tehnologiji neće biti dostupne u slučaju nestanka električne energije. U opisanim slučajevima Operator ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati  Pretplatniku ili trećima osim ako je šteta nastala kao rezultat namjere ili krajnje nepažnje isključivo Operatora.

 

Članak 8.
Prijenos pretplatničkog odnosa (ugovora) - promjena imena u naslovu Pretplatnika - i preseljenje priključka

(1) Operator će izvršiti prijenos pretplatničkog odnosa (ugovora) s Pretplatnika na drugu fizičku ili pravnu osobu, ukoliko to zahtjeva Pretplatnik te prihvati druga fizička/pravna osoba. Prijenos je moguć samo u slučaju da je usluga dostupna na novoj adresi i uz ispunjenje svih tehničkih preduvjeta. Fizička/pravna osoba na koju je pretplatnički odnos prenesen zadržava postojeći te je u obvezi koristiti se telekomunikacijskim uslugama putem iste priključne točke mreže i pretplatničkog broja, a samo uz promjenu imena u naslovu Pretplatnika.

(2) Operator će izvršiti prijenos pretplatničkog odnosa (ugovora) na zahtjev osoba iz stavka 1. ovog članka, uz dokaze na kojima se temelji zahtjev i dokaze o podmirenju dugovanja prema Operatoru, u sljedećim slučajevima:
a) U slučaju prijenosa prava na nekretninu (stana ili poslovnog prostora), na novog vlasnika ili korisnika nekretnine. Novi vlasnik ili korisnik nekretnine dužan je u roku od 5 (pet) dana o nastaloj promjeni pisanim putem obavijestiti Operatora.
b) U slučaju smrti Pretplatnika, razvoda braka ili sličnih razloga, ili u slučaju prestanka pravne osobe Pretplatnika, na nasljednika ili člana obiteljskog kućanstva ili pravnog slijednika.
c) Temeljem zahtjeva Pretplatnika da se izvrši prijenos pretplatničkog odnosa (ugovora) na člana obiteljskog kućanstva Pretplatnika
d)  Iz drugih opravdanih razloga, po razumnoj ocjeni Operatora.

(3) U slučaju iznajmljivanja stana ili poslovnog prostora najmodavac/zakupodavac može prava i obveze iz Pretplatničkog odnosa, koje se odnose na pripadajuću priključnu točku mreže i pretplatnički broj, privremeno prenijeti na najmoprimca/zakupnika koji time postaje privremeni Pretplatnik. O raskidu ili otkazu ugovora između najmodavca/zakupodavca i najmoprimca/zakupoprimca, najmodavac/zakupodavac je obvezan bez odgode obavjestiti Operatora. Nakon što zaprimi obavijest vlasnika stana ili poslovnog prostora o prestanku ugovora između najmodavca/zakupodavca i najmoprimca/zakupoprimca, Operator će prava i obveze iz pretplatničkog odnosa vratiti na vlasnika stana ili poslovnog prostora.

(4)  U slučaju smrti Pretplatnika nasljednici ili članovi obiteljskog kućanstva  obvezni su u roku od 30 (trideset) dana od dana smrti Pretplatnika obavijestiti pisanim putem Operatora o smrti Pretplatnika. Operator će na zahtjev nasljednika ili članova obiteljskog kućanstva, izvršiti promjenu imena u naslovu Petplatnika i prijenos Pretplatničkog odnosa (ugovora) sukladno odredbama ovih Općih uvjeta. Ako se nakon smrti Pretplatnika nasljednici, odnosno članovi zajedničkog kućanstva nastave koristiti uslugama sadržanim u pretplatničkom ugovoru preminulog Pretplatnika, smatra se da su time izrazili volju za nastavkom pretplatničkog ugovora. U tom slučaju su nasljednici ili članovi zajedničkog kućanstva obvezni zatražiti prijenos pretplatničkog ugovora na svoje ime.

(5) Prijenos pretplatničkog odnosa (ugovora) Operator će izvršiti u roku 30 (trideset) dana od dana primitka Zahtjeva za prijenos pretplatničkog odnosa (ugovora) i svih njegovih priloga pod uvjetom da je prethodni Pretplatnik podmirio sve svoje obveze dospjele do trenutka podnošenja Zahtjeva za prijenos pretplatničkog odnosa (ugovora).

(6) Prije prihvaćanja Zahtjeva za prijenosom pretplatničkog odnosa (ugovora) Operator ima pravo poduzeti sve radnje koje temeljem ovih općih uvjeta poduzima u slučaju podnošenja Zahtjeva za zasnivanjem pretplatničkog odnosa.

(7) Na zahtjev Pretplatnika, Operator će izvršiti preseljenje priključka na novu adresu, ukoliko je usluga dostupna na novoj adresi i uz ispunjenje svih tehničkih preduvjeta .Za preseljenje priključka Operator ima pravo naplatiti naknadu određenu cjenikom Operatora.

 

Članak 9.
Korisničko ime i lozinka

(1) Pretplatnik prilikom postupka uključivanja na internet dobiva na uporabu svoje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizirani pristup internetskim uslugama i web servisima te ih je dužan čuvati od neovlaštene uporabe od strane trećih osoba.

(2) Operator zadržava pravo uskratiti Pretplatniku pristup internetskim uslugama ako primijeti neovlaštenu uporabu korisničkog imena o čemu se obvezuje obavijestiti Pretplatnika.

(3) Ako Pretplatnik primijeti neovlaštenu/nezakonitu uporabu svog korisničkog imena od strane treće osobe dužan je o tome odmah, obavijestiti Operatora. Pretplatnik je odgovoran za svu štetu proizašlu uslijed neovlaštene/nezakonite uporabe njegovog korisničkog imena do trenutka obavijesti Operatora.

(4)  U slučaju raskida ugovora Pretplatnik može zatražiti isključenje samo pojedinih korisničkih računa. Ukoliko Pretplatnik to ne učini, Pretplatniku će biti isključeni svi korisnički računi.  Pretplatnik je obvezan snositi trošak za korisničke račune koje je zadržao.

(5)  Korisnički račun podrazumijeva e-mail adrese koje je Pretplatnik koristio u trenutku raskida/otkaza Ugovora.

 

Članak 10.
 Račun za pružene usluge

(1) Operator izdaje račune na osnovu obračuna prometa pruženih usluga u obračunskom razdoblju te važećeg cjenika.

(2) Obračunsko razdoblje predstavlja kalendarski mjesec, osim ako izrijekom nije drugačije dogovoreno.

(3) Operator će Pretplatniku ispostavljati račun za pružene usluge u pravilu jedanput u obračunskom razdoblju

(4) Pregled obavljenih razgovora je besplatan i na raspolaganju 24 sata dnevno 7 dana u tjednu na web adresi www.amis.hr.

(5) Pregled obavljenih razgovora putem web adrese www.amis.hr dostupan je ugovaratelju usluga i to za zadnja tri (3) mjeseca korištenja usluga računajući i mjesec u kojem Pretplatnik vrši uvid u korištenje. Sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, usluge koje se ne naplaćuju, besplatni pozivi i pozivi na telefonske brojeve za slučaj pomoći ne evidentiraju se na ispisu računa.

(6) Ukoliko Pretplatnik želi primati detaljan ispis poziva poštom, uz račun i/ili putem e-mail-a može poslati zahtjev e-mailom na info@amis.hr, faxom na broj 01 2468 098 ili dopisom na adresu: Amis Telekom d.o.o., Bani 75, 10010 Zagreb.

(7) Operator će, na zahtjev Pretplatnika, bez naknade, pružiti podroban ispis računa za razdoblje unatrag godinu dana.

(8) Smatra se da Pretplatnik prima telefonski račun od Operatora redovito svaki mjesec. Pretplatnik je dužan obavijestiti Operatora ukoliko ne zaprimi račun do 25.og u mjesecu. Pretplatnik snosi sve troškove koji mogu nastati u vezi s plaćanjem telefonskog računa.

 

Članak 11.
Obveze plaćanja

(1) Pretplatnik je dužan u roku navedenom na računu i u cijelosti podmiriti sve obveze nastale iz ugovornog odnosa.

(2) Pretplatnik se obvezuje usluge Operatora platiti do dana dospijeća navedenog na računu. U protivnom, u slučaju kašnjenja, Operator je ovlašten na dospjela, a neplaćena potraživanja zaračunati zakonsku zateznu kamatu sukladno važećim propisima, kao i troškove opomene po cijeni određenoj Cjenikom Operatora.

(3) Usluge se zaračunavaju i naplaćuju prema važećem cjeniku Operatora. Cjenik je dostupan na službenoj stranici Operatora na adresi www.amis.hr. Operator zadržava pravo promjene tarifnih modela, cijena i dodatnih usluga o čemu će na primjereni način obavijestiti Pretplatnike, sukladno važećim propisima te se obvezuje objaviti ih i učiniti dostupnim sukladno važećim propisima.

(4) Cijene usluga iz čl. 1 ovih Općih uvjeta sastoje se od jednokratne priključne naknade, mjesečne naknade kao cijene pristupa elektroničkoj komunikacijskoj mreži, cijene ostvarenog telekomunikacijskog prometa prema vrstama prometa i cijene dodatnih usluga (ako su ugovorene), a naplaćuju se putem računa kojeg izdaje Operator i to na slijedeći način:

(5) Ako zbog propusta Pretplatnika podaci o identitetu Pretplatnika, broj računa, poziv na broj, ili bilo koji drugi podatak potreban za pravilno evidentiranje plaćanja nisu pravilno uneseni u obrazac za plaćanje Operator neće odgovarati za nemogućnost evidentiranja uplate iz navedenih razloga sve dok Pretplatnik ne dostavi dokaz o uplati.

(6) Besplatni razgovori odnose se na uobičajenu potrošnju Pretplatnika. Uobičajena potrošnja Pretplatnika podrazumijeva razgovore prema nacionalnim fiksnim destinacijama, svakoga dana od 0 do 24 sata uključujući praznike i državne blagdane s time da ne uključuje pozive prema brojevima s posebnom tarifom (06x, 07x...), brojevima za usluge obavijesti o informacijama Pretplatnika, mobilnim telefonima i inozemstvu. Ne smatra se uobičajenom potrošnjom ona potrošnja koja prelazi 1.500,00 minuta - tzv. pravedno korištenje (fair usage). Nakon potrošenih 1.500,00 minuta Operator će Pretplatniku početi naplaćivati telefonske razgovore prema važećem cjeniku

(7)Pretplatnik (fizička osoba) koji koristi dvije tel. linije besplatne razgovore može koristiti samo preko osnovne tel. linije osim ako u Zahtjevu nije drugačije određeno.

(8) Pretplatnik ima mogućnost besplatnog biranja jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 i drugih pozivnih brojeva za pristup hitnim službama.

(9) Pretplatnik je dužan podmiriti i sve troškove koji su nastali zbog korištenja usluge od strane treće osobe.

(10) Ako Pretplatnik nije podmirio dospjelo dugovanje za obavljene elektroničke komunikacijske usluge, Operator će Pretplatniku dostaviti pisanu opomenu s upozorenjem da će, ako po isteku roka od 30 dana od dana dostavljanja opomene ne podmiri dospjelo dugovanje, Pretplatnička terminalna oprema biti privremeno isključena iz elektroničke komunikacijske mreže i Pretplatniku će biti ograničeno korištenje usluge.

(11) Operator će ponovno priključiti privremeno isključenu telekomunikacijsku terminalnu opremu u roku od najviše 7 (sedam) radnih dana od dana  podmirenja dugovanja od strane Pretplatnika.

(12) Ukoliko Pretplatnik ne podmiri dugovanje niti nakon 30 dana od dana privremenog isključenja odnosno ograničenja korištenja usluge Operator će trajno isključiti pretplatničku liniju, a Ugovor prestaje važiti i to danom trajnog isključenja pretplatničke linije, U slučaju da je Ugovor privremeno prenešen na najmoprimca/zakupoprimca, Operator će obavijest o privremenom isključenju poslati najmodavcu/zakupodavcu, a u trenutku kada se steknu uvjeti za trajno isključenje pretplatničke linije Operator istu neće isključiti već će Pretplatnički odnos (ugovor) prenijeti natrag na najmodavca/zakupodavca.

(13) U slučajevima iz stavka 10., 11. i 12. ovog članka Operator neće odgovarati za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati Pretplatniku zbog privremenog ili trajnog ograničavanja ili uskraćivanja pružanja usluge.

 

Članak 12.
Prigovor i traženje naknade

(1) Pretplatnik može Operatoru podnijeti prigovor u vezi s pružanjem usluga, prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu, prigovor na kakvoću pružene usluge te prigovor zbog povrede odredaba Ugovora.

(2) Pretplatnik može podnijeti prigovor:
- na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge
- na kakvoću pružene usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge
- u svim drugim slučajevima povrede odredaba Ugovora u roku od 15 dana od dana saznanja za radnju ili propust Operatora, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba Ugovora.

(3) Prigovore i reklamacije u prvom stupnju rješava Odjel reklamacija, a podnose se pisanim putem, putem telefaksa ili putem elektroničke pošte na adresu reklamacije@amis.hr

(4) Prigovore i reklamacije u drugom stupnju rješava Povjerenstvo za reklamacije potrošača Operatora. Prigovori i reklamacije u drugom stupnju moraju biti podneseni pisanim putem preporučenom pošiljkom uz povratnicu na adresu: Amis Telekom d.o.o., Bani 75, 10010 Zagreb.

(5) U slučaju spora između Pretplatnika i Operatora u vezi s iznosom zaduženja, u vezi s kakvoćom usluge ili u drugim slučajevima povrede odredaba Ugovora Pretplatnik može, u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva za reklamacije potrošača Operatora podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, p.p. 162, 10000 Zagreb.

(6) Pretplatnik koji je Operatoru podnio prigovor na iznos računa kojim je zadužen za pružene usluge, plaća, do rješenja prigovora, nesporni dio iznosa računa za pružene usluge ili prosječni iznos kojim je bio zadužen u razdoblju od tri mjeseca prije razdoblja na koje se odnosi prigovor.

(7) U slučaju da je prigovor na iznos kojim je Pretplatnik zadužen za pružene usluge utemeljen, Operator će Pretplatniku priznati razliku preplaćenog iznosa koju će obračunati na njegovu sljedećem računu.

(8) Ukoliko Pretplatnik podnese Operatoru prigovor na kakvoću obavljene telekomunikacijske usluge, a Operator s obzirom na tehnološke mogućnosti pružanja javno dostupne telefonske usluge i internetskih usluga te obzirom na okolnosti svakoga pojedinog slučaja prihvati prigovor, Operator će Pretplatniku umanjiti mjesečnu naknadu za 1/30 punog iznosa mjesečne naknade, i to za svaki dan od trenutka prijave kvara, sukladno ovom članku, do popravka kvara.

(9) U slučaju neutemeljenog prigovora na računu, Operator ima pravo Pretplatniku obračunati zakonske zatezne kamate na neplaćeni dio računa sukladno važećim propisima.

(10)  Ukoliko prigovor na iznos računa nije podnesen sukladno odredbama ovog članka smatrat će se da je Pretplatnik prihvatio iznos računa.

(11) U slučaju reklamacije Pretplatnika na nemogućnost korištenja usluge zbog neispravnosti telekomunikacijske terminalne opreme Operator će Pretplatniku dostaviti novu telekomunikacijsku terminalnu opremu. Pretplatnik se obvezuje odmah po primitku nove telekomunikacijske terminalne opreme vratiti neispravnu telekomunikacijsku terminalnu opremu. Ukoliko Pretplatnik ne vrati neispravnu telekomunikacijsku terminalnu opremu obvezuje se platiti Operatoru ugovornu kaznu u iznosu definiranom važećim cjenikom.

(12)  Ako se utvrdi da je Operator povrijedio odredbe Ugovora ili neopravdano obustavio pružanje usluga, Pretplatnik koji je podnio prigovor zbog povreda odredaba Ugovora ili prigovor na neopravdanu obustavu pružanja usluge, ima pravo raskinuti Ugovor bez naknade te pravo na povrat svih neopravdano neplaćenih novčanih iznosa.

(13)   U slučaju nestručnog rukovanja telekomunikacijskom terminalnom opremom ili u slučaju bilo kakvog oštećenja telekomunikacijskte terminalne opreme od strane Pretplatnika, Pretplatnik se obvezuje Operatoru platiti ugovornu kaznu u iznosu definiranom važećim cjenikom.

(14)  Prigovor Pretplatnika koji se odnosi na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu s posebnom tarifom, odnosno na kakvoću usluge s posebnom tarifom ili na bilo koju povredu odredaba Ugovora za pruženu uslugu s posebnom tarifom, Odjel reklamacija Operatora će, nakon izvršene administrativne i tehničke provjere, riješiti u zakonom određenom roku.

(15) Smatra se da je druga ugovorna strana zaprimila odgovor na prigovor iz ovog članka po isteku 3 (tri) radna dana od dana slanja odgovora na prigovor.

 

Članak 13.
Prikupljanje i sigurnost osobnih i prometnih podataka

(1) Operator se obvezuje da će podatke o Pretplatniku (osobne i prometne) čuvati kao poslovnu tajnu u skladu s propisima o čuvanju osobnih podataka, te ih bez suglasnosti Pretplatnika neće posredovati trećim osobama, osim po nalogu nadležnog tijela i u slučajevima definiranim ovim Općim uvjetima.

(2) Operator o pretplatnicima prikuplja sljedeće podatke:

(3) Pretplatnik potpisivanjem Ugovora dozvoljava Operatoru uporabu i pohranjivanje posredovanih podataka (podataka navedenih u Ugovoru i njegovim prilozima) za upravljanje njegovim pretplatničkim računom.

(4)  Prikupljene podatke o Pretplatniku iz stavka 1. i 2. ovog članka Operator će koristiti u svrhu:

(5) Prometne podatke iz stavka 2. ovog članka Operator će obrađivati u svrhu:
- obračuna i naplate troškova elektroničkih komunikacijskih usluga Pretplatnika te troškova međupovezivanja i to do zastare tražbina sukladno važećim propisima osim u slučajevima kada je zakonskim propisima dopušteno i dulje obrađivanje takvih podataka;
- promidžbe i prodaje ili pružanje tih usluga i to u vremenu trajanja promidžbe određenih usluga o čemu će Pretplatnik biti obaviješten.

(6) Sklapanjem Ugovora Pretplatnik pristaje da se Operator podacima iz stavka 2. ovog članka koristi za vlastite potrebe te da iste može prikupljati, obrađivati i razmjenjivati na način, u svrhu i u roku kako je navedeno u ovim Općim uvjetima, a sukladno važećim zakonskim odredbama.

(7)  Pretplatnik je suglasan da Operator može njegove podatke dostavljati i trećim stranama koji pružaju usluge putem Operatora, a kojim uslugama se koristi Pretplatnik usluga, za svrhu obračuna i naplate cijene za usluge pružene od navedenih trećih strana ili u slučaju podnošenja prigovora na te usluge.

(8) Pristup podacima iz ovog članka ograničen je na broj radnika Operatora sukladno ovlaštenjima njihova radnog mjesta.

(9) U slučaju povrede osobnih podataka kao i u slučaju bilo kakve zlouporabe privatnosti i/ili osobnih podataka koji bi mogli dovesti u pitanje i osobnu sigurnost Operator će poduzeti odgovarajuće tehnološke mjere zaštite u svrhu umanjivanja mogućih štetnih učinaka nastale povrede osobnih podataka. U navedenom slučaju Operator će bez odgode obavijestiti Agenciju, a po potrebi i druga nadležna tijela te korisnika usluga ili druge fizičke osobe.

(10) U bilo koje vrijeme moguće je zatražiti besplatnu provjeru, izmjenu, dopunu ili brisanje te uskratu korištenja podataka u svrhe navedene u ovom članku na e-mail adresu: info@amis.hr izuzev prikupljanja i daljnje obrade u zakonom dopuštene svrhe.
 

Članak 14.
Korištenje internetskim uslugama

(1) Pretplatnik potvrđuje da je upoznat te prihvaća i obvezuje se da će se prilikom korištenja internetskih usluga pridržavati etičkih pravila i pravila morala te da će sve usluge koristiti u dobroj vjeri.

(2) Osobito je zabranjeno i predstavlja povredu ovih Općih uvjeta:

(3) Pretplatnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kakvoću i istinitost informacija, aplikacija, podataka, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima putem internetskih usluga, interneta ili elektroničke pošte.

(4)  Ukoliko Pretplatniku zbog razloga navedenih u stavku 2. ovog članka bude onemogućeno korištenje uslugama iz članka 1. ovih Općih uvjeta Operator neće odgovarati za bilo kakvu štetu koja bi Pretplatniku mogla nastati.

(5) Pretplatnik se obvezuje da će prilikom pristupa Internetu optimalno koristiti kapacitete, na način koji ni u kojem trenutku neće uzrokovati degradiranje ili poteškoće u radu sustava, u protivnom snosi odgovornost za učinjenu štetu.

(6) U slučaju zlouporabe ili sumnje u zlouporabu korisničkog imena, Pretplatnik je suglasan da ga Operator ima pravo teretiti za sve troškove učinjene pod njegovim korisničkim imenom, do trenutka prijave Operatoru, što ne utječe na pravo Pretplatnika na podnošenje prigovora na obračunatu uslugu.

(7) Prijave neovlaštenog korištenja korisničkog imena i lozinke smatrat će se valjanima ukoliko su prijavljene telefonski na broj telefona: 0800 50 10, a s broja telefona koji je Pretplatnik naveo u Ugovoru.

(8) Operator će Pretplatniku omogućiti slobodno i neometano korištenje Internetskih usluga. Operator ima pravo zatražiti od Naručitelja naknadu troškova, koji su izazvani neprihvatljivim ili nedozvoljenim korištenjem Internetskim uslugama.

(9) Pretplatnik potvrđuje da je upoznat te prihvaća i obvezuje se da će se prilikom korištenja internetskim uslugama pridržavati pravila ponašanja i obveza te primjenjivati zaštitne postupke i programe ponuđene od strane Operatora (antivirusna zaštita), a koje upute je dobio pisanim putem prije početka korištenja usluge. U slučaju ne zaprimanja navedenih uputa Pretplatnik je dužan o istome odmah obavijestiti Operatora.

(10) Pretplatnik se obvezuje da će koristiti zaštićeni sadržaj na Internetu (copyright, trademark, intelectual property rights) sukladno važećim propisima Republike Hrvatske te da ga neće koristiti ili objavljivati bez suglasnosti vlasnika sadržaja.

(11) Radi sprječavanja zlouporabe Pretplatnikova korisničkog računa elektroničke pošte, Operator će sankcionirati počinitelje ovisno o stupnju počinjene zlouporabe. Sankcije se mogu kretati u rasponu od upozorenja do trajnog onemogućavanja korištenja usluge te poduzimanja daljnjih pravnih koraka.

(12) Obzirom da telekomunikacijska terminalna oprema ostaje u vlasništvu Operatora Pretplatnici nemaju administratorska prava te im je zabranjeno mijenjati programsku podršku postavljenu na telekomunikacijskoj terminalnoj opremi te zaobilaziti ili probijati zaštite postavljene od strane Operatora. Ostala ograničenja prilikom korištenja telekomunikacijskim terminalnom opremom kao i usluge kojima se Pretplatnik može koristiti putem telekomunikacijske terminalne opreme u vlasništvu Operatora nalaze se na web adresi Operatora www.amis.hr.

 

Članak 15.
Usluge, zaštita od zlouporabe,
kakvoća i održavanje

(1) Operator se obvezuje:

(2) Operator ne odgovara za smetnje u djelovanju ili smanjenu kakvoću usluga, osim u slučaju da je razlog za to Operatorovo namjerno djelovanje.

(3) Operator će poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi u okviru svojih mogućnosti zaštitio sigurnost i cjelovitost elektroničke komunikacijske mreže i usluga. Poduzete mjere osobito će se provoditi kako bi se spriječio i umanjio utjecaj sigurnosnih incidenata na korisnike usluga i međupovezane elektroničke komunikacijske mreže. Osim toga, poduzetim mjerama  Operator će naročito:
- osigurati da osobnim podacima mogu pristupati samo za to ovlaštene osobe u zakonom dopuštene svrhe 
- štititi prenošene ili pohranjene osobne podatke od slučajnog i nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka ili izmjene, te neovlaštene i nezakonite pohrane, obrade, pristupa ili razotkrivanja
- osigurati primjenu sigurnosne politike u odnosu na obradu osobnih podataka

(4) Operator će nadzirati uobičajeno ponašanje Pretplatnika prigodom uporabe usluga te ih upozoriti o svakom neuobičajenom i iznenadnom povećanju troška korištenja pojedine usluge, Upozorenje Pretplatniku uslijedit će ako je korištenje dvostruko veće od prosječnog korištenja pojedine usluge u prethodna tri mjeseca. Operator zadržava pravo privremeno ograničiti pristup i korištenje određenim uslugama te uvesti druge odgovarajuće mjere u svrhu zaštite od zlouporaba i prijevara te ograničavanja mogućih troškova, kao i zaštite interesa Pretplatnika i Operatora, poglavito u slučaju da je trošak korištenja četversotruko veći od prosječnog iznosa računa u prethodna 3 (tri) mjeseca.

(5) Operator će na zahtjev Pretplatnika osigurati slijedeće mjere primjerene zaštite:
- zabranu odlaznih poziva ukoliko mjesečni troškovi prelaze iznos kojeg je Pretplatnik odredio, kao i pozive na određenu vrstu brojeva/e, te određene vrste poziva sukladno članku 20. stavku 3. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. Navedena zabrana odnosi se na pozive koji se naplaćuju dok će pozive prema hitnim službama, besplatnom broju službe za korisnike i dolazni pozivi biti omogućeni
- zabranu svih odlaznih poziva
- zabrana slanja vlastitog broja (CLIR)
- zabrana odlaznih poziva po numeracijskim grupama (uključujući i zabranu odlaznih poziva sadržaju koji nije namijenjen djeci)
- preusmjeravanje poziva
- poziv na čekanju

(6) Operator ima pravo prekinuti isporučivanje svojih usluga ako ih ne može isporučivati iz tehničkih ili drugih razloga, posebno u slučaju grešaka, kvarova, nesreća ili više sile.

(7) Operator ima pravo privremeno prekinuti isporučivanje svojih usluga i u slučaju izvođenja radova na održavanju. Operator će o vremenu izvođenja istih obavijestiti Pretplatnike najmanje (3) tri dana prije planiranog prekida. Obavještavanje će se provesti na web stranici Operatora www.amis.hr osim u slučaju hitne potrebe izvođenja radova.

(8) Operator svojim Pretplatnicima osigurava određene mjere primjerene zaštite. Operator o svim mjerama zaštite informira Pretplatnike na web adresi www.amis.hr ili na drugi primjeren način sukladno važećim propisima, a sve u cilju sprječavanja moguće zlouporabe. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Pretplatnik je upoznat s obavezom da pravilno i odgovorno koristi usluge Operatora, što osobito uključuje poštivanje uputa Operatora o uporabi mjera primjerene zaštite, a naročito mjera zaštite Pretplatnikova korisničkog računa elektroničke pošte.

(9) Pretplatnik je suglasan i prihvaća da u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti sustava Operatora postoji mogućnost da pojedina usluga neće biti dostupna u svako vrijeme. Isto tako, Pretplatnik je suglasan i prihvaća da uslijed navedenog može doći do kašnjenja u slanju odnosno zaprimanju podataka koji se prenose putem mreže Operatora.

(10) Pretplatnik ima pravo podnijeti prigovor u svezi sa zlouporabom elektroničke pošte odnosno slanjem neželjenih elektroničkih poruka u suprotnosti s odredbama važećih propisa Republike Hrvatske na adresu: abuse@amis.hr.

 

Članak 16.
Isključenje od odgovornosti

(1) Operator ne jamči niti snosi odgovornost za kakvoću i dostupnost uslugama iz čl. 1 ovih Općih uvjeta koje direktno ne kontrolira sukladno važećim propisima kao niti za eventualnu štetu koja bi Pretplatniku nastala korištenjem tih usluga.

(2) Sadržaj i opseg informacija koje su dostupne putem usluga  Operatora nisu predmet ovih Općih uvjeta te Operator ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj i kakvoću.

(3) Pretplatnik je upoznat da će Operator u okviru svojih tehničkih i operativnih mogućnosti osigurati maksimalnu moguću raspoloživost uslugama te da postoji mogućnost da usluge iz članka 1. ovih Općih uvjeta iz opravdanih razloga neće biti dostupne u svako vrijeme.

(4) Operator neće biti odgovoran za eventualnu štetu proizašlu tijekom nužnog održavanja svog sustava kao i tijekom tehničkih smetnji prilikom korištenja usluga, a koja bi mogla imati utjecaj na kakvoću pruženih usluga kao niti za neznatnu štetu ili izmaklu dobit, indirektnu i/ili popratnu štetu Pretplatnika nastalu zbog tehničkih smetnji tijekom prijenosa podataka putem Pretplatničke terminalne opreme.

(5) Pretplatnik je dužan omogućiti Operatoru pristup objektu na lokaciji priključenja u mjeri u kojoj je to potrebno za provođenje radova ispitivanja, instaliranja i održavanja telekomunikacijske priključne linije i/ili telekomunikacijske terminalne opreme te za pružanje zahtijevane usluge. Vrijeme u kojem Operatoru nije omogućen pristup objektu na lokaciji priključenja iz razloga koji nisu na strani Operatora neće biti uračunato u rok za priključenje usluge iz članka 7. stavka 1.

 

Članak 17.
Privremeno isključenje Pretplatnika

(1) Operator može privremeno ograničiti korištenje usluga i/ili privremeno isključiti Pretplatničku terminalnu opremu iz mreže Operatora zbog razloga definiranih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, važećim pravilnicima i drugim važećim propisima kao i zbog slijedećih razloga:

(2) Za vrijeme privremenog isključenja pretplatničke terminalne opreme Pretplatniku će biti omogućeni dolazni pozivi, odlazni pozivi prema hitnim službama i besplatnom broju Službe za korisnike.

(3) Navedeno u stavku 2. ovog članka se ne primjenjuje u slučaju privremenog isključenja radi zlouporabe poziva na broj 112 u kojem slučaju se primjenjuje postupak privremenog isključenja propisan posebnim propisima o jedinstvenom europskom broju za hitne službe.

 (4) Operator može Pretplatnika bez prethodne obavijesti isključiti iz mreže i ograničiti korištenje usluga zbog ugrožavanja integriteta mreže i osiguravanja potrebne kakvoće svojih usluga:

(5) Operator će Pretplatnika ponovno uključiti u sustav za korištenje usluga nakon što prestanu razlozi za privremeno isključenje.

(6)  Ako Pretplatnik ne podmiri dugovanje niti nakon isteka 30 (trideset) dana od dana privremenog isključenja odnosno ograničenja u korištenju usluga Operator će trajno isključiti pretplatničku liniju. Pretplatnički ugovor smatrat će se raskinutim na dan trajnog isključenja Pretplatnika. Pretplatnik je tada dužan vratiti telekomunikacijsku terminalnu opremu  u ispravnom stanju. Ukoliko Pretplatnik ne vrati telekomunikacijsku terminalnu opremu  ili ne vrati telekomunikacijsku terminalnu opremu  u ispravnom stanju obvezuje se platiti Operatoru ugovornu kaznu u iznosu definiranom važećim cjenikom.

(7) Operator se obvezuje da će pisano obavijestiti Pretplatnika o razlozima za privremeno isključenje odnosno ograničenje korištenja usluga osim ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno. U slučajevima  privremenog i trajnog isključenja, Pretplatnik nema pravo na naknadu štete koju bi mogao pretrpiti privremenim ili trajnim isključenjem.

(8)  Za ponovno uključenje Operator ima pravo Pretplatniku naplatiti naknadu određenu cjenikom Operatora, osim ako je do privremenog isključenja došlo zbog razloga na strani Operatora.

(9)   U slučaju ne podmirenja dugovanja za pružene usluge Operator će provoditi postupak prisilne naplate sukaldno važećim propisima.

 

Članak 18.
Raskid pretplatničkog odnosa

(1) Pretplatnik, koji je ujedno i potrošač u smislu Zakona o zaštiti potrošača, ima pravo u roku 7 (sedam) radnih dana od dana kad je Ugovor sklopljen, Operatora pismeno obavijestiti da odustaje od Ugovora, bez navođenja razloga za odustajanje. Pretplatnik je dužan takav raskid ugovora poslati pisanim putem na adresu Amis Telekom d.o.o., Bani 75, 10010 Zagreb. U tom je slučaju Pretplatnik dužan u roku i u cijelosti podmiriti sve obveze nastale iz ugovornog odnosa do trenutka isključenja iz sustava.

(2) Pretplatnik može zatražiti raskid Ugovora u svako doba, ali isključivo pisanim putem, uz obvezno navođenje usluge za koju se raskid traži, kao i telefonskog broja i lokacije na kojoj se navedena usluga pruža. U tom slučaju Ugovor  se raskida

 
(3) U slučaju da, prije isteka ugovorenog razdoblja trajanja ugovora (obveznog trajanja ugovora), Pretplatnik zatraži prestanak pretplatničkog odnosa sklopljenog na određeno razdoblje obveznog trajanja ugovora ili krivnjom Pretplatnika dođe do prestanka pretplatničkog odnosa sklopljenog na određeno određeno razdoblje obveznog trajanja ugovora Operator ima pravo naplatiti:
- ili mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora
- ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je Pretplatnik ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika bez obzira na razlog prestanka pretplatničkog odnosa

(4) Naknada u visini popusta na proizvode i usluge iz prethodnog stavka obračunava se na način da se zbroje iznosi svih popusta (bilo da su isti izraženi u postocima od iznosa mjesečne naknade; u obliku jednokratnog iznosa na računima; kao razlika u visini cijene priključne naknade između cijene koju bi Pretplatnik platio da je sklopio ugovor na neodređeno vrijeme i cijene koju je Pretplatnik platio sklapanjem Pretplatničkog ugovora na određeno vrijeme ili na bilo koji drugi način) koje je Pretplatnik ostvario do trenutka prestanka Pretplatničkog ugovora.

(5) U slučaju kada Operator nije u mogućnosti ispuniti ugovornu obvezu u skladu s ovim Općim uvjetima, Pretplatnik ima pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez podmirivanja ugovornih obveza iz stavka 3. ovoga članka, osim dospjelog dugovanja za pružene usluge.

(6)  Rok obveznog trajanja Pretplatničkog odnosa ne teče za vrijeme privremenog isključenja i ograničenja korištenja usluga do kojeg je došlo na zahtjev Pretplatnika (točnije za vrijeme mirovanja pretplatničkog odnosa), te po ponovnom uključenju nastavlja teći.

(7) Operator će Pretplatniku ispostaviti račun za tekuće dugovanje za obavljene telekomunikacijske usluge za mjesec u kojem je izvršen prijenos broja. Pretplatnik ostaje u obvezi plaćanja korištenih telekomunikacijskih usluga davatelju broja za vrijeme do trenutka prijenosa broja u mrežu primatelja broja.

(8)  Pretplatnik je dužan u roku navedenom na računu, i u cijelosti podmiriti sve obveze nastale iz ugovornog odnosa.

(9) Operator može iz razloga navedenih u ovim Općim uvjetima kao i iz drugih opravdanih razloga jednostrano pisanim putem otkazati ugovorni odnos s otkaznim rokom od 30 (trideset) dana. Pretplatnik je dužan u roku navedenom na računu i u cijelosti podmiriti sve obveze iz ugovornog odnosa.

(10) Operator može odustati od sklapanja Pretplatničkog ugovora ili otkazati Pretplatnički ugovor bez otkaznog roka, posebno u slučaju:

(11) Pretplatnik nema pravo na naknadu štete, koju može pretrpjeti pravilnim otkazom od strane Operatora.

(12) U slučaju da Operator namjerava prenijeti ugovorni odnos sa Pretplatnikom na treću osobu, Operator će Pretplatnika o navedenom prijenosu i pravima obavijestiti putem ovih Općih uvjeta i na drugi uobičajen način sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i drugim važećim propisima.

(13) U svakom slučaju Ugovor prestat će važiti prestankom dozvole Operatora za obavljanjem usluga iz članka 1. ovih Općih uvjeta ukoliko ugovorni odnos nije prenesen sukladno stavku 12. ovog članka. 

(14) Na Zahtjev Pretplatnika Operator će omogućiti Pretplatniku da unaprijed odredi dan raskida Ugovora, uz uvjete određene u čl.5 st.8. Dan raskida Ugovora mora biti radni dan.

 

Članak 19.
Rješavanje sporova

(1) Ugovorne strane će moguće sporove rješavati sporazumno. U slučaju da spor nije moguće riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Članak 20.
Završne odredbe

(1) Na sve odnose između Operatora i Pretplatnika, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima, primjenjuju se odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama, i drugih važećih propisa Republike Hrvatske.

(2) Ovi Opći uvjeti tumačit će se u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

Članak 21.

(1) Izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti, objavit će se na propisan i prikladan način te učiniti dostupnim pretplatnicima.

(2) Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom objave na službenoj stranici Operatora na adresi www.amis.hr ili na koji drugi za to prikladan način i primjenjuju se na sve Pretplatnike koji zasnuju pretplatnički odnos s Operatorom nakon njihova stupanja na snagu. Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju vrijediti Opći uvjeti za korištenje elektroničkih komunikacijskih usluga od 31.01.2012.godine te se umjesto njih u cijelosti primjenjuju ovi Opći uvjeti. Na postojeće Pretplatnike Operatora s kojima je Ugovor zaključen prije objave ovih Općih uvjeta, ovi Opći uvjeti će se primjenjivati po isteku 30 dana od dana objave.

(3) Izmjenjene odredbe Općih uvjeta koje su isključivo u korist Pretplatnika mogu se primijeniti na sve Pretplatnike bez odgode. U slučaju da su izmjenjene odredbe ovih Općih uvjeta za Pretplatnika nepovoljnije u odnosu na važeći Ugovor, Pretplatnik ima pravo, ukoliko isto dokaže, u roku od 30 (trideset) dana od dana njihove objave raskinuti Ugovor bez plaćanja naknade za raskid, osim ako je takva izmjenjena odredba posljedica usklađivanja djelatnosti sukladno zakonskim obvezama Operatora.

 

 

Zagreb, 01.04.2012. godine