3u1 2u1 Fiksna telefonija Stalni pristup internetu Web prostor Inteligentne usluge AmisFax Sigurnosni sustav VeleprodajaVeleprodaja

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama ("Narodne novine", br. 73/08., 90/11. i 133/12; dalje u tekstu: Zakon), u postupku analize tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koje se pruža na fiksnoj lokaciji i određivanja operatora sa značajnom tržišnom snagom te određivanja regulatornih obveza operatorima sa značajnom tržišnom snagom, Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije je na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2013. godine donijelo odluku (klasa: UP/I-344-01/12-03/07; urbroj: 376-11-13-14; dalje u tekstu: Odluka) sukladno kojoj Amis Telekom d.o.o., Zagreb, Bani 75 (dalje u tekstu: Amis ili Strana), objavljuje
 
Minimalnu ponudu uvjeta međupovezivanja Amis Telekom d.o.o.  

koja se primjenjuje od 01.08.2013. godine.


Amis Telekom d.o.o., Zagreb, Bani 75, objavljuje:

Minimalnu ponudu za pristup i korištenje svjetlovodne distribucijske mreže Amis Telekoma d.o.o.amis1, 2u1 i 3u1
Usluga je trenutno dostupna na području Zagreba, Velike Gorice, Sesveta i Samobora.

Provjerite dostupnost usluge amis1, 2u1 i 3u1 za vašu adresu.
 
Upišite adresu i broj: